krzyzNazwa „Prawosławie” jest słowiańskim (staro- cerkiewno- słowiańskim) tłumaczeniem greckiego terminu orthodoksia (od ortodokseo -„mieć prawdziwe ,dobre zdanie”),oznaczające „prawowierność” ,a używanego starożytności w całym imperium rzymskim na określenie prawdziwej doktryny chrześcijańskiej . Termin ten szczególnie rozpowszechnił się w Cesarstwie Bizantyjskim, gdy po potępieniu przeciwników kultu obrazów, czyli obrazoburców (ikonoklastów na siódmym soborze powszechnym odbytym w 787 roku w Nicei ustanowiono w 842 roku święto Triumfu Ortodoksji (czyli Prawosławia). 

Od tego czasu najbardziej powszechnym określeniem wschodniego chrześcijaństwa stała się nazwa „ Kościół Prawosławny”. Oznacza ona wspólnotę duchową wyznawców związanych nie strukturą organizacyjną lecz jednolitą doktryną zwaną Prawosławiem- stanowiącym nie tylko system wierzeń i dogmatów oraz praktyk i obrzędów ,ale także będącym odbiciem kulturowego rozwoju tych obszarów ,na których się kształtowało. 

Prawosławna doktryna religijna opiera się na Piśmie Świętym i Św. Tradycji obejmującej orzeczenia Siedmiu Soborów Powszechnych oraz pisma Ojców Kościoła, a dodatkowo uchwały dziesięciu Soborów lokalnych. Prawosławie przyjmuje za podstawę dogmatyczną niceokonstatntynopolitańskie wyznanie wiary ustanowione na pierwszym i drugim Soborze Powszechnym .Jego treścią jest wiara w Jezusa Chrystusa jako Boga i Człowieka oraz Zbawiciela w jednego Boga ale w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego, tworzących Trójcę Świętą w życie pozagrobowe i wolność ludzkiej woli, w zmazanie grzechu pierworodnego przez Wcielenie, mękę, śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa czego przypomnieniem jest Eucharystia, w której dokonuje się przemienienia chleba i wina w ciało i krew Zbawiciela. 

Kościół Prawosławny przyjmuje siedem sakramentów : chrzest, bierzmowanie, eucharystię, pokutę, kapłaństwo, małżeństwo, namaszczenie olejami świętymi. Uważa się je za widzialne znaki przekazywania Łaski Bożej, gdyż dzięki nim człowiek nawiązuje kontakt z Bogiem za pośrednictwem pewnych przedmiotów, określonych słów i ustalonych obrzędów.